BORDAN.GO.TH
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน ได้จัดตั้ง "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน" ขึ้น  โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลด เอกสารทางราชการ ได้ที่ www.bordan.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน  และขอดูเอกสารได้ที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา   ------------------------------ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน ประกาศใช้ "คู่มือสำหรับประชาชน" ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยประชาชนผู้ติดต่อราชการสามารถดาวน์โหลด คู่มือสำหรับประชาชน เพื่อทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ได้ที่ www.bordan.go.th และปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน  
ข่าวสั้น
  • ในระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดานร่วมกับวัดสุวรรณาราม (บ่อดานออก) ได้กำหนดจัดโครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ศึกษา และปฎิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและปลูกฝังคุณธรรม แก่เยาวชน โดยการบำเพ็ญ คุณความดี (30 มิ.ย. 60)
  • ในระหว่างวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน ร่วมกับ วัดสุวรรณาราม (บ่อดานออก) ได้กำหนดจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ศึกษา และปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และปลูกฝังคุณธรรม แก่เยาวชน โดยการบำเพ็ญ คุณความดี (7 ก.ค. 59)
  • นายสิทธิ์ชัย ฉัตรจินดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน และปลัดสมคิด อินทรกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (11 ก.ย. 57)
  • วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2557 การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2557 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน (29 ส.ค. 57)
  • วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยนายสิทธิ์ชัย ฉัตรจินดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกสภา คณะกรรมการศูนย์ฯ พนักงานอบต.บ่อดาน และผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน มาร่วมงาน (14 ส.ค. 57)
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด